1999-03-11 16:28:19# 123. lþ.#F 88.#1. fundur. Lánasjóður landbúnaðarins., til 16:28:49| A gert 11 16:46
[prenta uppsett í dálka] 88. fundur, 123. lþ.

Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 3. umr.

Frv. landbn., 607. mál (aðsetur). --- Þskj. 1133.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:28]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

17 þm. (ArnbS, ÁJ, DO, EgJ, EL, GMS, JónK, LMR, MagnM, MF, ÓE, SP, StG, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.