1999-03-11 16:32:19# 123. lþ.#F 89.#2. fundur. Stjórn fiskveiða., til 16:32:54| A gert 12 9:7
[prenta uppsett í dálka] 89. fundur, 123. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Frv. sjútvn., 612. mál. --- Þskj. 1195.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:32]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvÁ, TIO, VE, ÖJ.

1 þm. (VS*) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, EgJ, EL, GMS, JónK, MagnM, MF, ÓE, SP, StG, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]