1999-03-25 10:49:10# 123. lþ.#F 91.#2. fundur. Stjórnarskipunarlög., til 10:58:49| A gert 25 11:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 123. lþ.

Stjórnarskipunarlög, frh. 3. umr.

Frv. DO o.fl., 254. mál. --- Þskj. 845.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:56]

Frv. samþ. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, DO, EL, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KH, LB, MagnM, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
EgJ, EKG, GuðjG, HG, KHG, RA, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, GHelg, HjálmJ, JóhS, MS, StG, SJS, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, KPál, LMR, SighB) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:49]

Hjörleifur Guttormsson:


[10:50]

Ögmundur Jónasson:


[10:51]

Einar K. Guðfinnsson:


[10:52]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[10:53]

Egill Jónsson:


[10:53]

Kristinn H. Gunnarsson:


[10:55]

Steingrímur J. Sigfússon:


[10:56]

Siv Friðleifsdóttir:


[10:57]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson):