Fjarvistarleyfi 123. þingi, 23. fundi 12., gert 12 16:46

Arnbjörg Sveinsdóttir, 5. þm. Austurl.,

Árni Johnsen, 3. þm. Suðurl.,

Ásta R. Jóhannesdóttir, 18. þm. Reykv.,

Friðrik Sophusson, 2. þm. Reykv.,

Guðmundur Bjarnason landbrh.,

Guðmundur Hallvarðsson, 10. þm. Reykv.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 9. þm. Reykn.,

Gunnlaugur M. Sigmundsson, 2. þm. Vestf.,

Halldór Ásgrímsson utanrrh.,

Ísólfur Gylfi Pálmason, 4. þm. Suðurl.,

Jón Kristjánsson, 2. þm. Austurl.,

Kristín Ástgeirsdóttir, 14. þm. Reykv.,

Ólafur Örn Haraldsson, 11. þm. Reykv.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Sigríður Jóhannesdóttir, 8. þm. Reykn.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.,

Steingrímur J. Sigfússon, 4. þm. Norðurl. e.,

Sturla Böðvarsson, 2. þm. Vesturl.,

Valgerður Sverrisdóttir, 3. þm. Norðurl. e.