1998-11-17 13:44:11# 123. lþ.#F 25.#10. fundur. Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins., til 13:44:40| A gert 14 15:30
[prenta uppsett í dálka] 25. fundur, 123. lþ.

Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 108. mál (úthlutun sérstakra dráttarréttinda). --- Þskj. 108.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:44]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KHG, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖS.

18 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁJ, EOK, FI, GHH, GMS, HÁs, HBl, IP, JóhS, KÁ, LMR, MF, SF, StG, SvanJ, ÖJ) fjarstaddir.