Útbýting 123. þingi, 18. fundi 1998-11-03 17:06:35, gert 5 8:12

Aðbúnaður og kjör öryrkja, 198. mál, beiðni JóhS o.fl. um skýrslu, þskj. 216.

Áætlanir í raforkumálum, 200. mál, fsp. MF, þskj. 218.

Eftirlitsstarfsemi á vegum hins opinbera, 199. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 217.

Internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum, 195. mál, þáltill. ÍGP o.fl., þskj. 212.

Íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda, 196. mál, þáltill. ÍGP o.fl., þskj. 213.

Orka fallvatna og nýting hennar, 181. mál, frv. HG, þskj. 197.

Stofnun vestnorræns menningarsjóðs, 197. mál, þáltill. ÍGP o.fl., þskj. 214.