1998-12-07 14:29:04# 123. lþ.#F 34.#3. fundur. Framkvæmdasjóður Íslands., til 14:31:35| A gert 7 19:31
[prenta uppsett í dálka] 34. fundur, 123. lþ.

Framkvæmdasjóður Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 123. mál (afnám laga). --- Þskj. 123, nál. 376.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:30]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

8 þm. (DO, GÁ, KÁ, PP, RG, SJóh, SAÞ, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:29]

Svavar Gestsson:


2.--3. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.