1998-12-10 17:36:56# 123. lþ.#F 37.#1. fundur. Gagnagrunnur á heilbrigðissviði., til 18:41:32| A gert 11 8:56
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 109. mál. --- Þskj. 109, nál. 402, 406 og 409, brtt. 403, 410 og 417, till. til rökst. dagskrár 433.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:55]

[17:38]

Gísli S. Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


[17:39]

Forseti (Ragnar Arnalds):


[17:41]

Gísli S. Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


Till. til rökst. dagskrár á þskj. 433 felld með 32:8 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
BH, HG, KÁ, KH, MF, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, JHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÖS, ÁE, ÁRJ, ÞHS, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, LB, RG, SighB, SJóh, SvanJ, RA) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÓE, ÁJ, ÁMM, EOK, GMS, ÍGP, LMR, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:43]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[17:43]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[17:45]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[17:46]

Hjörleifur Guttormsson:


[17:48]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[17:50]

Steingrímur J. Sigfússon:


[17:52]

Vilhjálmur Egilsson:


[17:53]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 410,1 felld með 32:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, JóhS, LB, RA, RG, SighB, SvanJ, ÞHS, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GE, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:57]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[17:58]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[17:59]

Guðmundur Árni Stefánsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:01]

Össur Skarphéðinsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 417 kölluð aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 32:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJS, ÞHS, ÖJ, ÖS.

5 þm. (GGuðbj, RA, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

9 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:01]

Pétur H. Blöndal:


[18:02]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[18:03]

Siv Friðleifsdóttir:


[18:04]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[18:05]

Ögmundur Jónasson:


[18:06]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[18:07]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[18:08]

Össur Skarphéðinsson:


[18:09]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 410,2--12 kölluð aftur.

2. gr. samþ. með 32:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, KÁ, KH, SJS, ÖJ.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:09]

Ögmundur Jónasson:


[18:11]

Ágúst Einarsson:


[18:11]

Pétur H. Blöndal:


[18:12]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 403,1 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:14]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 403,2 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 32:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SJóh) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:16]

Össur Skarphéðinsson:


[18:17]

Pétur H. Blöndal:


[18:18]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[18:18]

Steingrímur J. Sigfússon:


[18:20]

Sighvatur Björgvinsson:


[18:20]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


Brtt. 403,3 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓE, ÓÖH, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 32:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
GGuðbj, KH.

15 þm. (ÁRJ, BH, HG, KÁ, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓE, ÓÖH, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 403,4 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,5 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 31:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, KÁ, KH, SJS, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, JóhS, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:24]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 403,6 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, RG, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,7 kölluð aftur til 3. umr.

9. gr. samþ. með 31:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:27]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[18:27]

Siv Friðleifsdóttir:


[18:28]

Ögmundur Jónasson:


[18:29]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 403,8 kölluð aftur til 3. umr.

10. gr. samþ. með 31:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, KÁ, SJS, ÖJ.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, JóhS, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:31]

Ögmundur Jónasson:


11. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FI, GE, GÁS, GGuðbj, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,9 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GGuðbj, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

12. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

13. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,10 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁRJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,11 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

15. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, BH, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, HjálmJ, HG, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, SJóh, StG) fjarstaddir.

16. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, EOK, FI, GE, GÁS, GMS, ÍGP, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG, SvG) fjarstaddir.

Brtt. 403,12 (ný grein, verður 17. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,13 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, EOK, FrS, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG, ÖS) fjarstaddir.

17. gr. (verður 18. gr.), svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:37]

Ögmundur Jónasson:


18. gr. (verður 19. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Brtt. 403,14 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I, svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, EKG, EOK, GE, GÁS, GMS, HjálmJ, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG, SJS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. II samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, MS, PHB, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, EOK, FI, GE, GÁS, GMS, ÍGP, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, SighB, SP, StG) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. III samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓE, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 37:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, JHall, KHG, KPál, LB, MS, ÓE, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, KÁ, KH, SJS, ÖJ*.

10 þm. (BH, GGuðbj, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖS*) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁJ, EOK, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja já.]