1998-12-10 18:45:16# 123. lþ.#F 37.#3. fundur. Tryggingagjald., til 18:47:27| A gert 11 8:56
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Tryggingagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 228. mál (lífeyrissparnaður launamanns). --- Þskj. 255, nál. 424.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:46]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JónK, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FI, GE, GÁS, GMS, ÍGP, JóhS, LMR, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:45]

Svavar Gestsson:


2.--4. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HBl, HjÁ, HG, IP, JóhS, JónK, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FI, GE, GÁS, GMS, HjálmJ, ÍGP, LMR, LB, ÓÖH, PP, StG, ÖJ) fjarstaddir.

[Forseti gat þess að HjálmJ, LB og ÖJ hefði láðst að taka þátt í atkvgr.; þm. ætluðu að segja nei.]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.