1998-12-17 11:53:00# 123. lþ.#F 44.#2. fundur. Almenn hegningarlög., til 11:53:54| A gert 18 8:56
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 123. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 114. mál (refsiábyrgð lögaðila). --- Þskj. 412.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:53]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

9 þm. (DO, EgJ, GE, HjálmJ, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SvanJ) fjarstaddir.