1998-12-17 11:53:56# 123. lþ.#F 44.#3. fundur. Almenn hegningarlög., til 11:54:25| A gert 18 8:56
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 123. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 115. mál (mútur til opinbers starfsmanns). --- Þskj. 115.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:54]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KHG, KÁ, KPál, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖS.

11 þm. (DO, GE, HjálmJ, KH, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ) fjarstaddir.