1998-12-17 11:54:55# 123. lþ.#F 44.#5. fundur. Framkvæmdasjóður Íslands., til 11:55:37| A gert 18 8:56
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 123. lþ.

Framkvæmdasjóður Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 123. mál (afnám laga). --- Þskj. 123.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:55]

Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖS.

7 þm. (DO, GE, LMR, ÓÖH, RG, SighB, ÖJ) fjarstaddir.