1998-12-19 13:37:50# 123. lþ.#F 46.#5. fundur. Norræni fjárfestingarbankinn., til 13:38:17| A gert 4 16:45
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 123. lþ.

Norræni fjárfestingarbankinn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 285. mál. --- Þskj. 333.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:38]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvG, TIO, VS, ÞHS, ÖJ.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HG, ÍGP, JóhS, MF, RA, SighB, SP, StG, SJS, SvanJ, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.