1998-12-19 13:45:20# 123. lþ.#F 46.#12. fundur. Vernd barna og ungmenna., til 13:56:08| A gert 19 18:1
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 123. lþ.

Vernd barna og ungmenna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 106. mál (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.). --- Þskj. 106, nál. 520 og 521, brtt. 522.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:46]

Brtt. 522,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--26. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 522,2 samþ. með 38 shlj. atkv.

27. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

28. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 522,3 (ný 29. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

30.--33. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 522,4 samþ. með 36 shlj. atkv.

34. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 521 felld með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RG, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞHS, ÖJ.

24 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GÁ, GMS, HG, IP, JóhS, MF, RA, SighB, SP, StG, SvanJ, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:52]

Pétur H. Blöndal:


[13:53]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[13:54]

Kristín Ástgeirsdóttir:


35.--36. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.