1998-12-19 23:19:17# 123. lþ.#F 47.#3. fundur. Landmælingar og kortagerð., til 23:20:32| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Landmælingar og kortagerð, frh. 1. umr.

Frv. meiri hl. umhvn., 370. mál. --- Þskj. 581.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:19]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjálmJ, HG, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, StG, VS, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til umhvn. án atkvgr.