1998-12-19 23:20:35# 123. lþ.#F 47.#5. fundur. Lögheimili., til 23:21:24| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Lögheimili, frh. 3. umr.

Stjfrv., 185. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 201.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:21]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

17 þm. (BH, EgJ, FrS, GuðjG, GHall, GÁS, HG, JóhS, LMR, LB, MF, PP, RA, SighB, StG, VS, ÖS) fjarstaddir.