1998-12-19 23:22:09# 123. lþ.#F 47.#7. fundur. Byggingarsamvinnufélög., til 23:22:36| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Byggingarsamvinnufélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 332. mál. --- Þskj. 414 (með áorðn. breyt. á þskj. 527).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:22]

Frv. með áorðn.breyt. á þskj. 527 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, HG, MF, PP, RA, SighB, StG, SvG, ÖS) fjarstaddir.