1998-12-19 23:23:31# 123. lþ.#F 47.#10. fundur. Vernd barna og ungmenna., til 23:23:58| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Vernd barna og ungmenna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 106. mál (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.). --- Þskj. 106 (með áorðn. breyt. á þskj. 522).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:23]

Frv. með áorðn. breyt. á þskj. 522 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

11 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.