1998-12-19 23:24:00# 123. lþ.#F 47.#11. fundur. Landhelgisgæsla Íslands., til 23:24:27| A gert 29 9:11
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Landhelgisgæsla Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 233. mál (útboð). --- Þskj. 262.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:24]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÞHS.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

16 þm. (BH, FI, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, StG, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

[Forseti gat þess að ÖJ hefði láðst að taka þátt í atkvgr.; þm. ætlaði að segja já.]