1998-12-19 23:24:44# 123. lþ.#F 47.#12. fundur. Málefni fatlaðra., til 23:25:48| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Málefni fatlaðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 331. mál (yfirfærsla til sveitarfélaga). --- Þskj. 413, nál. 525.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:25]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, GE, JóhS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, StG, SvG, ÖS) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

3 þm. (ÁRJ, GE, JóhS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BH, FrS, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, StG, ÞHS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.