1998-12-19 23:34:06# 123. lþ.#F 47.#18. fundur. Samningur um Norræna fjárfestingarbankann., til 23:35:08| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Samningur um Norræna fjárfestingarbankann, frh. síðari umr.

Stjtill., 297. mál. --- Þskj. 354, nál. 543.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:34]

Tillgr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÞHS.

15 þm. (ÁE, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, MF, ÓE, PP, RA, SighB, StG, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.