1998-12-19 23:49:29# 123. lþ.#F 47.#23. fundur. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins., til 23:50:04| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 229. mál (sala hlutafjár). --- Þskj. 256.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:49]

Frv. samþ. með 36:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
JóhS, KÁ, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.

8 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, KH, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÞHS) fjarstaddir.