1998-12-19 23:50:08# 123. lþ.#F 47.#24. fundur. Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum., til 23:57:56| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 279. mál (gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 319, nál. 557 og 558, brtt. 559.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:50]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,1 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

2. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,3 (ný 3. gr., verður 5. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,4 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, RG, SighB, StG) fjarstaddir.

4. gr. (verður 6. gr.), svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

5.--7. gr. (verða 7.--9. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,5 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

8. gr. (verður 10. gr.), svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,6.a samþ. með 33:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.
nei:
GGuðbj, KÁ, KH, PHB, SJóh, SvG.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁ, JóhS, RG, SJS, SvanJ, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:55]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 559,6.b--d samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

9. gr. (verður 11. gr.), svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, PHB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 559,7 (ný grein, verður 12. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Brtt. 559,8 (ný 10. gr., verður 13. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, EgJ, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.