1998-12-19 23:58:03# 123. lþ.#F 47.#25. fundur. Útflutningsráð Íslands., til 00:00:00| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Útflutningsráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). --- Þskj. 434, nál. 545 og 576.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:58]

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, JóhS, KH, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, SJS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 545 samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÖS.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

3.--7. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

5 þm. (GE, JóhS, SJóh, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.