1998-12-20 00:32:49# 123. lþ.#F 47.#1. fundur. Fjáraukalög 1998., til 00:44:06| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Fjáraukalög 1998, frh. 3. umr.

Stjfrv., 173. mál. --- Þskj. 418, frhnál. 546 og 547, brtt. 548, 549, 556, 574 og 577.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:35]

Brtt. 548,1--7 samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 556,1 felld með 29:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

22 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, DO, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HBl, HjálmJ, HG, LB, MF, ÓE, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 577 felld með 36:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:36]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 556,2 felld með 35:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:38]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 548,8 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 556,3 felld með 34:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (BH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HG, JóhS, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 548,9--12 og sérst. yfirlit I, II og III samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 574 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 548,13--19 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 549 samþ. með 45 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HG, ÍGP, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, SvG, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:41]

Gísli S. Einarsson:


[00:43]

Sigríður Jóhannesdóttir: