1998-12-20 00:44:25# 123. lþ.#F 47.#2. fundur. Fjárlög 1999., til 01:44:29| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Fjárlög 1999, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 484, frhnál. 550 og 567, brtt. 536, 551, 552, 553, 554, 555, 563, 568, 569, 570, 571, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 597, 598, 601 og 606.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:46]

[00:45]

Forseti (Sturla Böðvarsson):


Brtt. 584 (A-liður) felld með 36:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 552 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,1 samþ. með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

13 þm. (ÁRJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,2 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁRJ, PHB) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, ÞHS) fjarstaddir.

Brtt. 569 felld með 35:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, ÞHS) fjarstaddir.

Brtt. 551,3 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:49]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


Brtt. 551,4 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 570,1 felld með 36:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,5--6 samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 551,7 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:52]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


Brtt. 551,8--11 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 551,12 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

17 þm. (ÁJ, ÁMM, BH, FI, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:54]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 536 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

2 þm. (ÁRJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 551,13--17 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 570,2 felld með 34:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, JónK, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (ÞHS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:56]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 551,18 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 551,19--21 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 551,22 samþ. með 43:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, RG, SAÞ, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.
nei:
ÖS.

5 þm. (EgJ, GGuðbj, KH, PHB, SJóh) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 551,23 samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 587,a felld með 32:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, VS, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VE, ÞorstP.

15 þm. (BH, EKG, EOK, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:01]

Gísli S. Einarsson:


Brtt. 587,b felld með 33:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁMM, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,24--25 samþ. með 46:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, ÓE, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.
nei:
ÖS.

16 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 551,26 samþ. með 41:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, RG, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖS.
nei:
SJS, ÖJ.

7 þm. (EKG, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SJóh, SvG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:04]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 551,27--29 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 579 felld með 34:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:05]

Rannveig Guðmundsdóttir:


Brtt. 551,30 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 588 felld með 34:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, JóhS*, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:07]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 551,31 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 586,1 felld með 32:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LMR, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjálmJ, HG, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:09]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 551,32--40 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 584 (B-liður, 1) felld með 34:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 586,2 felld með 34:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:11]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 551,41 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 584 (B-liður, 2) felld með 34:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:12]

Gísli S. Einarsson:


Brtt. 551,42--43 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 585,1 felld með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:14]

Kristín Halldórsdóttir:


Brtt. 551,44 samþ. með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:16]

Kristín Halldórsdóttir:


Brtt. 551,45 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 585,2 felld með 35:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁRJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,46 samþ. með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,47--48 og sérst. yfirlit I--III samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 551,49--52 samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 598 felld með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (LB*) greiddi ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 597 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BH, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, MF, PP, RA, RG, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 551,53 kom ekki til atkv.

Brtt. 551,54 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

3 þm. (ÁRJ, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HjÁ, HG, JóhS, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 606,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 551,55--58 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 551,59 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

13 þm. (BH, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HG, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:23]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


Brtt. 551,60--61 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 571 felld með 35:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, JóhS, KÁ, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, HG, MF, PP, RA, SighB, SF, SP, StG, SvanJ, ÞHS) fjarstaddir.

Brtt. 551,62--65.d samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 578 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:25]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 551,65.e--f samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 563 felld með 36:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 551,65.g samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 553 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, RG, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (ÁRJ, GE, GGuðbj, KÁ, KH, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 554 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KPál, LMR, ÓE, PHB, RG, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KH, SJóh, SvG, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BH, DO, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HG, LB, MS, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 568 felld með 33:9 atkv. og sögðu

 já:
GE, JóhS, KÁ, KH, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

3 þm. (ÁE, HjÁ, KPál) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁRJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HG, LB, MF, PP, RA, RG, SighB, SF, StG, ÞHS, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 555,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 601 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS.

9 þm. (ÁRJ, GE, KÁ, RG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, ÍGP, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 555,2 (liður 2.34) samþ. með 36:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJS, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GE, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 555,2--6 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, FrS, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 580 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KH, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BH, EKG, GuðjG, GHall, GÁS, HG, ÍGP, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 606,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 555,7 (liður 8.13) samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

Brtt. 555,7 (liður 8.14) samþ. með 37:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, JóhS, LB, ÞHS.

10 þm. (GGuðbj, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:33]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 555,7 (liðir 8.15--8.20) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, MF, PP, RA, SighB, SF, StG, SJS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MF, ÓE, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, MS, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[01:35]

Gísli S. Einarsson:


[01:37]

Ögmundur Jónasson:


[01:39]

Kristín Halldórsdóttir:


[01:40]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[01:41]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[01:42]

Jón Kristjánsson: