1998-12-20 03:16:13# 123. lþ.#F 48.#2. fundur. Málefni fatlaðra., til 03:16:48| A gert 5 10:30
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 123. lþ.

Málefni fatlaðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 331. mál (yfirfærsla til sveitarfélaga). --- Þskj. 413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:16]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, JóhS, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, ÓÖH, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.