1998-12-20 03:17:37# 123. lþ.#F 48.#4. fundur. Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði., til 03:18:12| A gert 5 10:30
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 123. lþ.

Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 336. mál (réttur til styrkja). --- Þskj. 423.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:18]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ, ÖS.

13 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.