1998-12-20 03:18:47# 123. lþ.#F 48.#6. fundur. Breytingar á ýmsum skattalögum., til 03:19:21| A gert 22 13:35
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 123. lþ.

Breytingar á ýmsum skattalögum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 150. mál. --- Þskj. 622 (með áorðn. breyt. á þskj. 503).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:19]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, PHB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, EgJ, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MF, PP, RA, SighB, SF, StG) fjarstaddir.