Útbýting 123. þingi, 33. fundi 1998-12-04 11:05:29, gert 5 11:26

Embættiskostnaður sóknarpresta, 232. mál, nál. allshn., þskj. 381.

Fiskveiðistjórnarkerfi og staða fiskstofna, 314. mál, fsp. EKG, þskj. 379.

Mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja, 325. mál, fsp. GHall, þskj. 393.

Stefnumótun stofnana í eigu ríkisins varðandi vistvæn ökutæki, 299. mál, þáltill. HjÁ og MS, þskj. 359.

Útboð í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 313. mál, fsp. EKG, þskj. 378.