Útbýting 123. þingi, 33. fundi 1998-12-04 11:55:34, gert 5 11:26

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, 311. mál, frv. BH o.fl., þskj. 372.

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 176. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 398; brtt. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 399.