Útbýting 123. þingi, 33. fundi 1998-12-04 15:06:07, gert 5 11:26

Almannatryggingar, 316. mál, frv. ÁE o.fl., þskj. 382.

Fjáröflun til vegagerðar, 317. mál, frv. GHall o.fl., þskj. 384.

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, 109. mál, nál. meiri hluta heilbr.- og trn., þskj. 402; brtt. meiri hluta heilbr.- og trn., þskj. 403.

Námskrárgerð, 318. mál, fsp. SvanJ, þskj. 385.