Útbýting 123. þingi, 34. fundi 1998-12-07 13:34:48, gert 7 19:31

Almannavarnir, 328. mál, frv. ÁE, þskj. 405.

Byggingarsamvinnufélög, 332. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 414.

Farþjónusta sérfræðilækna, 201. mál, svar heilbrrh., þskj. 356.

Færsla aflaheimilda, 329. mál, fsp. GuðjG, þskj. 407.

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, 109. mál, nál. 1. minni hluta heilbr.- og trn., þskj. 406; nál. 2. minni hluta heilbr.- og trn., þskj. 409; brtt. GÁS o.fl., þskj. 410; brtt. 1. minni hluta heilbr.- og trn., þskj. 417.

Húsnæðissamvinnufélög, 333. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 415.

Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi, 327. mál, þáltill. KH og GGuðbj, þskj. 404.

Málefni fatlaðra, 331. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 413.

Meðferð vinnsla og dreifing sjávarafurða, 334. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 416.

Nefndir og ráð á vegum ríkisins, 131. mál, svar forsrh., þskj. 400.

Ný störf á vinnumarkaði, 214. mál, svar forsrh., þskj. 401.

Starfsmannavandi sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu, 330. mál, fsp. ÞHS, þskj. 408.

Stjórn fiskveiða, 326. mál, frv. KHG, þskj. 394.