Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 11:44:14, gert 17 14:26

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, 229. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 447.

Siglingalög, 122. mál, nál. samgn., þskj. 441; brtt. samgn., þskj. 442.