Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 14:42:10, gert 17 14:26

Fjöleignarhús, 347. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 451.

Útflutningur hrossa, 346. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 450.