Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 18:52:41, gert 17 14:26

Aukin fræðsla fyrir almenning um Evrópumálefni og milliríkjasamninga, 345. mál, þáltill. MF o.fl., þskj. 449.

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. SighB o.fl., þskj. 459.