Útbýting 123. þingi, 44. fundi 1998-12-17 17:28:08, gert 18 8:56

Almannatryggingar, 365. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 531.

Byggingarsamvinnufélög, 332. mál, nál. félmn., þskj. 526; brtt. félmn., þskj. 527.

Fjöleignarhús, 347. mál, nál. félmn., þskj. 530.

Húsnæðissamvinnufélög, 333. mál, nál. félmn., þskj. 528; brtt. félmn., þskj. 529.

Kjör einstæðra foreldra, 362. mál, beiðni JóhS o.fl. um skýrslu, þskj. 505.

Lögheimili, 185. mál, nál. félmn., þskj. 523.

Málefni fatlaðra, 331. mál, nál. félmn., þskj. 525.

Náttúrufræðistofnun Íslands, 205. mál, nál. umhvn., þskj. 517; brtt. umhvn., þskj. 518.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999, 321. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 519.

Stofnun jafnréttismála fatlaðra, 363. mál, þáltill. RG o.fl., þskj. 506.

Tilkynningar aðsetursskipta, 186. mál, nál. félmn., þskj. 524.

Vernd barna og ungmenna, 106. mál, nál. meiri hluta félmn., þskj. 520; nál. minni hluta félmn., þskj. 521; brtt. meiri hluta félmn., þskj. 522.