Útbýting 123. þingi, 44. fundi 1998-12-17 19:38:41, gert 18 8:56

Tekjuskattur og eignarskattur, 278. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 537; brtt. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 538.