Fundargerð 123. þingi, 4. fundi, boðaður 1998-10-06 13:30, stóð 13:30:00 til 16:21:58 gert 6 16:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

4. FUNDUR

þriðjudaginn 6. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:


Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda.

[13:31]

Forseti kynnti kjör embættismanna í eftirfarandi nefndir:

Sjútvn.: Kristinn H. Gunnarsson formaður og Árni R. Árnason varaformaður.

Menntmn.: Sigríður A. Þórðardóttir formaður og Hjálmar Árnason varaformaður.

Félmn.: Kristín Ástgeirsdóttir formaður og Siv Friðleifsdóttir varaformaður.

Allshn.: Sólveig Pétursdóttir formaður og Valgerður Sverrisdóttir varaformaður.

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Fjárlög 1999, frh. 1. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1.

[13:34]


Afbrigði um dagskrármál.

[13:35]


Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra, fyrri umr.

Þáltill. SvG, 5. mál. --- Þskj. 5.

[13:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarfarsdómstóll, 1. umr.

Frv. SvG, 4. mál. --- Þskj. 4.

[14:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála, fyrri umr.

Þáltill. SJS, 10. mál. --- Þskj. 10.

[14:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttur til launa í veikindaforföllum, 1. umr.

Frv. HG og BH, 15. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 15.

[15:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:23]

Útbýting þingskjala:


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 17. mál (tannlækningar). --- Þskj. 17.

[15:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjónustugjöld í heilsugæslu, 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 18. mál. --- Þskj. 18.

[15:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands, 1. umr.

Frv. EOK o.fl., 21. mál. --- Þskj. 21.

[15:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 9.--10. mál.

Fundi slitið kl. 16:21.

---------------