Fundargerð 123. þingi, 24. fundi, boðaður 1998-11-16 15:00, stóð 15:00:00 til 19:32:04 gert 17 8:11
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

24. FUNDUR

mánudaginn 16. nóv.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmenn taka sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[15:03]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Efnahagsráðstafanir í kjölfar haustskýrslu Seðlabankans.

[15:04]

Spyrjandi var Ágúst Einarsson.


Framkvæmdir við Reykjavíkurflugvöll.

[15:11]

Spyrjandi var Guðmundur Hallvarðsson.


Sjávarútvegsnám.

[15:14]

Spyrjandi var Svanfríður Jónasdóttir.


Staða íslenskrar tungu í fjölmiðlum.

[15:21]

Spyrjandi var Þuríður Backman.


Eftirlitsstarfsemi á vegum hins opinbera, frh. 1. umr.

Stjfrv., 199. mál. --- Þskj. 217.

[15:29]


Náttúrufræðistofnun Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 205. mál. --- Þskj. 223.

[15:30]


Bann við kynferðislegri áreitni, frh. 1. umr.

Frv. GGuðbj o.fl., 24. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 24.

[15:30]


Húsnæðissparnaðarreikningar, frh. 1. umr.

Frv. TIO og JónK, 61. mál (heildarlög). --- Þskj. 61.

[15:31]


Siglingalög, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 80. mál (sjópróf). --- Þskj. 80.

[15:31]


Vinnuumhverfi sjómanna, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 81. mál. --- Þskj. 81.

[15:32]


Vinnumarkaðsaðgerðir, frh. 1. umr.

Frv. KÁ og ÖJ, 85. mál (kjara- og vinnumarkaðsrannsóknir). --- Þskj. 85.

[15:32]


Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 86. mál. --- Þskj. 86.

[15:32]


Átak til að draga úr reykingum kvenna, frh. fyrri umr.

Þáltill. KÁ o.fl., 95. mál. --- Þskj. 95.

[15:34]


Aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna, frh. fyrri umr.

Þáltill. KÁ, 98. mál. --- Þskj. 98.

[15:34]


Jafnræði kynja við fjárveitingar til æskulýðs- tómstunda- og íþróttastarfs, frh. fyrri umr.

Þáltill. BG og GGuðbj, 193. mál. --- Þskj. 209.

[15:35]


Stofnun þjóðbúningaráðs, frh. fyrri umr.

Þáltill. DH og StB, 203. mál. --- Þskj. 221.

[15:35]


Smásala á tóbaki, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 206. mál. --- Þskj. 224.

[15:36]


Tóbaksverð og vísitala, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 207. mál. --- Þskj. 225.

[15:36]


Framleiðsla og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 110. mál (verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.). --- Þskj. 110, nál. 226.

[15:37]


Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 107. mál. --- Þskj. 107, nál. 261.

[15:39]


Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 108. mál (úthlutun sérstakra dráttarréttinda). --- Þskj. 108, nál. 260.

[15:40]


Þriggja fasa rafmagn, frh. fyrri umr.

Þáltill. DH o.fl., 204. mál. --- Þskj. 222.

[15:42]


Hvalveiðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. GuðjG o.fl., 92. mál. --- Þskj. 92.

[15:43]


Úttekt á útlánatöpum Landsbankans og Búnaðarbankans, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS og ÁRJ, 8. mál. --- Þskj. 8.

[15:43]


Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar, frh. fyrri umr.

Þáltill. GE o.fl., 100. mál. --- Þskj. 100.

[15:44]


Þingfararkaup, frh. 1. umr.

Frv. PHB og ÁRÁ, 104. mál (laun, endurgreiðsla kostnaðar o.fl.). --- Þskj. 104.

[15:44]


Tollalög, frh. 1. umr.

Frv. GÁ o.fl., 143. mál (aðaltollhafnir). --- Þskj. 143.

[15:45]


Skaðabótalög, 1. umr.

Stjfrv., 183. mál. --- Þskj. 199.

[15:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegabréf, 1. umr.

Stjfrv., 231. mál. --- Þskj. 258.

[16:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Embættiskostnaður sóknarpresta, 1. umr.

Stjfrv., 232. mál. --- Þskj. 259.

[17:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landhelgisgæsla Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 233. mál. --- Þskj. 262.

[17:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hjúskaparlög, 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 180. mál. --- Þskj. 196.

[17:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 17:17]


Staðfest samvist, 1. umr.

Frv. ÓÖH o.fl., 212. mál. --- Þskj. 234.

[17:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkusjóður, 1. umr.

Stjfrv., 225. mál. --- Þskj. 252.

[17:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, 1. umr.

Stjfrv., 229. mál. --- Þskj. 256.

[17:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 33.--36. mál.

Fundi slitið kl. 19:32.

---------------