Fundargerð 123. þingi, 33. fundi, boðaður 1998-12-04 10:30, stóð 10:30:08 til 15:31:50 gert 4 15:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

33. FUNDUR

föstudaginn 4. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:35]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[10:35]

Forseti tilkynnti um þrjár utandagskrárumræður; kl. eitt færi fram umræða að beiðni hv. þm. 11. þm. Reykn., kl. hálftvö að beiðni hv. 4 þm. Norðurl. e og kl. tvö að beiðni hv. 5. þm. Reykn.


Fjáraukalög 1998, 2. umr.

Stjfrv., 173. mál. --- Þskj. 178, nál. 392 og 395, brtt. 396 og 397.

[10:37]

[11:05]

Útbýting þingskjala:

[11:55]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 12:31]


Umræður utan dagskrár.

Undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires.

[13:02]

Málshefjandi var Ágúst Einarsson.


Umræður utan dagskrár.

Breyttar áherslur í Evrópumálum.

[13:24]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.

[Fundarhlé. --- 13:48]


Umræður utan dagskrár.

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða.

[13:59]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Tilkynningarskylda íslenskra skipa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 260. mál. --- Þskj. 298.

[14:44]


Leigubifreiðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 281. mál. --- Þskj. 329.

[14:45]


Skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 282. mál. --- Þskj. 330.

[14:45]


Rannsóknir sjóslysa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 283. mál. --- Þskj. 331.

[14:46]


Siglingalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 284. mál. --- Þskj. 332.

[14:46]


Hafnaáætlun 1999--2002, frh. fyrri umr.

Stjtill., 291. mál. --- Þskj. 343.

[14:47]


Leiklistarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 146. mál (heildarlög). --- Þskj. 146, nál. 327 og 347, brtt. 328 og 348.

[14:47]


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 114. mál (refsiábyrgð lögaðila). --- Þskj. 114, nál. 320, brtt. 321.

[14:53]


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 115. mál (mútur til opinbers starfsmanns). --- Þskj. 115, nál. 322.

[14:54]


Refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns, frh. 2. umr.

Stjfrv., 116. mál. --- Þskj. 116, nál. 323.

[14:55]


Mannanöfn og hjúskaparlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 134. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 134, nál. 324.

[14:56]


Afbrigði um dagskrármál.

[14:57]


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999, fyrri umr.

Stjtill., 296. mál. --- Þskj. 353.

[14:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:06]

Útbýting þingskjala:


Samningur um Norræna fjárfestingarbankann, fyrri umr.

Stjtill., 297. mál. --- Þskj. 354.

[15:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (heildarlög). --- Þskj. 181, nál. 374 og 398, brtt. 375 og 399.

[15:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Norræni fjárfestingarbankinn, 1. umr.

Stjfrv., 285. mál. --- Þskj. 333.

[15:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framkvæmdasjóður Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 123. mál (afnám laga). --- Þskj. 123, nál. 376.

[15:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 13. mál.

Fundi slitið kl. 15:31.

---------------