Fundargerð 123. þingi, 36. fundi, boðaður 1998-12-09 13:30, stóð 13:30:30 til 00:39:46 gert 10 0:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

36. FUNDUR

miðvikudaginn 9. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Formennska í sjávarútvegsnefnd.

[13:32]

Málshefjandi var Ágúst Einarsson.


Um fundarstjórn.

Formennska stjórnarandstöðu í nefndum.

[13:52]

Málshefjandi var Ágúst Einarsson.


Um fundarstjórn.

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða.

[13:56]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.


Um fundarstjórn.

Framhald umræðu um gagnagrunn á heilbrigðissviði.

[13:58]

Málshefjandi var Össur Skarphéðinsson.


Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 109. mál. --- Þskj. 109, nál. 402, 406 og 409, brtt. 403, 410 og 417, till. til rökst. dagskrár 433.

[14:06]

[Fundarhlé. --- 16:00]

[18:01]

[Fundarhlé. --- 18:08]

[18:16]

[Fundarhlé. --- 19:33]

[20:32]

[23:58]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 00:02]

[00:35]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--15. mál.

Fundi slitið kl. 00:39.

---------------