Fundargerð 123. þingi, 62. fundi, boðaður 1999-02-10 13:30, stóð 13:29:23 til 13:44:22 gert 10 15:34
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

62. FUNDUR

miðvikudaginn 10. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[13:31]

Forseti tilkynnti að um kl. 15.30 færi fram umræða utan dagskrár að beiðni hv. 4. þm. Norðurl. e.


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 223. mál (vöruþróunar- og markaðsdeild). --- Þskj. 250.

[13:32]


Verðbréfasjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 224. mál (innlendir sjóðir). --- Þskj. 251.

[13:34]


Aðgerðir gegn peningaþvætti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 226. mál (gjaldsvið o.fl.). --- Þskj. 253.

[13:34]


Lausafjárkaup, frh. 1. umr.

Stjfrv., 227. mál (heildarlög). --- Þskj. 254.

[13:35]


Brunatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 388. mál (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.). --- Þskj. 659.

[13:35]


Alþjóðleg viðskiptafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 414. mál. --- Þskj. 687.

[13:36]


Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 359. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 495.

[13:36]


Ábyrgðarmenn, frh. 1. umr.

Frv. LB o.fl., 149. mál. --- Þskj. 149.

[13:37]


Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis, frh. fyrri umr.

Þáltill. StG og EOK, 160. mál. --- Þskj. 160.

[13:37]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. MF, 161. mál (sálfræðiþjónusta). --- Þskj. 163.

[13:38]


Félagsleg aðstoð, frh. 1. umr.

Frv. MF, 162. mál (umönnunarbætur). --- Þskj. 164.

[13:39]


Stuðningur við konur í Bosníu, frh. fyrri umr.

Þáltill. KÁ og DH, 213. mál. --- Þskj. 235.

[13:39]


Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 252. mál (peningavinningar). --- Þskj. 285.

[13:39]


Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 253. mál (peningavinningar). --- Þskj. 286.

[13:43]


Uppbyggður vegur yfir Kjöl, frh. fyrri umr.

Þáltill. GÁ og HjálmJ, 255. mál. --- Þskj. 292.

[13:43]

Fundi slitið kl. 13:44.

---------------