Fundargerð 123. þingi, 66. fundi, boðaður 1999-02-16 13:30, stóð 13:30:01 til 19:00:09 gert 17 8:32
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

66. FUNDUR

þriðjudaginn 16. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[13:33]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Samdráttur í rækjuveiðum og viðbrögð stjórnvalda.

[13:33]

Málshefjandi var Einar K. Guðfinnsson.


Kosning varamanns í bankaráð Seðlabanka Íslands í stað Margrétar Heinreksdóttur til 31. október 2002, skv. 26. gr. laga nr. 36 5. maí 1986, um Seðlabanka Íslands.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosinn væri án atkvæðagreiðslu:

Hörður Zóphaníasson, fyrrv. skólastjóri.


Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Reykjaneskjördæmis í stað Þórðar Ólafssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Sigríður Jósefsdóttir saksóknari.

[14:03]

Fram kom ein tilnefning um varamann og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosinn væri án atkvæðagreiðslu:

Ágúst Karlsson aðstoðarskólastjóri.


Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Reykjavíkurborgar í stað Arnmundar Backmans, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80. 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosinn væri án atkvæðagreiðslu:

Ástráður Haraldsson hæstaréttarlögmaður.

[14:04]

Fram kom ein tilnefning um varamann og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Helga Björk Laxdal lögfræðingur.


Kosning tveggja aðalmanna í yfirkjörstjórn Suðurlandskjördæmis í stað Georgs Kr. Lárussonar og Þorgeirs Inga Njálssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis.

Fram kom einn listi sem á voru jafnmörg nöfn og menn skyldi kjósa. Samkvæmt því lýsti forseti yfir að kosnir væru án atkvæðagreiðslu:

Karl Gauti Hjaltason sýslumaður,

Jörundur Gauksson lögmaður.


Kosning aðalmanns í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í stað Ólafs Þ. Þórðarsonar til 25. maí 2001, skv. 6. gr. laga nr. 43 26. maí 1981, um Þróunarsamvinnustofnun Íslands.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Valgerður Jónsdóttir svæfingarhjúkrunarfræðingur.

[14:06]

Fram kom ein tilnefning um varamann og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosinn væri án atkvæðagreiðslu:

Stefán Þórarinsson framkvæmdastjóri.


Hafnaáætlun 1999--2002, frh. síðari umr.

Stjtill., 291. mál. --- Þskj. 343, nál. 541, brtt. 542 og 564.

[14:08]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 844).


Stjórnarskipunarlög, frh. 2. umr.

Frv. DO o.fl., 254. mál. --- Þskj. 288, nál. 561, brtt. 560.

[14:13]


Stofnun endurhæfingarmiðstöðvar, frh. fyrri umr.

Þáltill. SF o.fl., 178. mál. --- Þskj. 188.

[14:42]


Internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 195. mál. --- Þskj. 212.

[14:43]


Íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 196. mál. --- Þskj. 213.

[14:43]


Stofnun vestnorræns menningarsjóðs, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 197. mál. --- Þskj. 214.

[14:44]


Aðskilnaður rannsóknastofnana, hagsmunasamtaka og ríkisvalds, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÓHann o.fl., 218. mál. --- Þskj. 241.

[14:44]


Kræklingarækt, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÓHann og GuðjG, 241. mál. --- Þskj. 272.

[14:45]


Ofbeldisatriði í sjónvarpi, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÓHann, 245. mál. --- Þskj. 277.

[14:45]


Laun forseta Íslands, frh. 1. umr.

Frv. ÓHann og PHB, 246. mál (skattgreiðslur). --- Þskj. 278.

[14:46]


Arðsemismat, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÓHann, 247. mál. --- Þskj. 279.

[14:46]


Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 262. mál (endurgeiðsluhlutfall). --- Þskj. 300.

[14:46]


Kaup á kvikmyndum Óskars Gíslasonar, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 298. mál. --- Þskj. 358.

[14:47]


Vistvæn ökutæki, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og MS, 299. mál. --- Þskj. 359.

[14:47]


Almannavarnir, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 300. mál (almannavarnaráð). --- Þskj. 360.

[14:48]


Skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 387. mál. --- Þskj. 658.

[14:48]


Styrktarsjóður námsmanna, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 464. mál. --- Þskj. 763.

[14:49]


Fjarvinnslustörf á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. TIO o.fl., 270. mál. --- Þskj. 308.

[14:49]


Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 317. mál (sérútbúnar bifreiðar fatlaðra). --- Þskj. 384.

[14:50]


Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 364. mál. --- Þskj. 507.

[14:50]


Rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÓÖH o.fl., 341. mál. --- Þskj. 437.

[14:50]


Landslið hestamanna, frh. fyrri umr.

Þáltill. GÁ o.fl., 342. mál. --- Þskj. 440.

[14:51]


Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ArnbS og EgJ, 356. mál. --- Þskj. 488.

[14:51]


Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Frv. ÁJ o.fl., 375. mál. --- Þskj. 602.

[14:52]


Lækkun orkuverðs til íslenskrar garðyrkju, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁJ og StB, 376. mál. --- Þskj. 603.

[14:53]


Úttekt á nýtingu lítilla orkuvera, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁJ, 377. mál. --- Þskj. 604.

[14:53]


Rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁJ, 378. mál. --- Þskj. 605.

[14:54]


Kosningar til Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. EKG o.fl., 466. mál (atkvæðagreiðsla í heimahúsi). --- Þskj. 768.

[14:54]


Stofnun nýbúamiðstöðvar á Vestfjörðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 457. mál. --- Þskj. 755.

[14:54]


Tilraunaveiðar á ref og mink í friðlandinu á Hornströndum, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 458. mál. --- Þskj. 756.

[14:55]


Framtíðarstaða almannatryggingakerfisins, frh. fyrri umr.

Þáltill. MLS o.fl., 497. mál. --- Þskj. 807.

[14:55]


Tilhögun þingfundar.

[14:57]

Forseti áréttaði að ætlunin væri að ljúka umræðu um dagskrármálin sem lægju fyrir og bað þingmenn að virða samkomulag um ræðutíma.


Bætt réttarstaða barna, fyrri umr.

Þáltill. RG o.fl., 266. mál. --- Þskj. 304.

[14:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldþrotaskipti, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 96. mál (greiðsluaðlögun). --- Þskj. 96.

[15:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurskoðun viðskiptabanns á Írak, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 83. mál. --- Þskj. 83.

[15:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórnarskipunarlög, 1. umr.

Frv. GGuðbj o.fl., 174. mál (nytjastofnar í hafi). --- Þskj. 179.

[15:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:17]

Útbýting þingskjala:


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÁE o.fl., 316. mál (tryggingaráð). --- Þskj. 382.

[16:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heiðurslaun listamanna, fyrri umr.

Þáltill. SvG, 436. mál. --- Þskj. 734.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir til að bæta tengsl atvinnulífs og einkalífs, fyrri umr.

Þáltill. KÁ, 495. mál. --- Þskj. 805.

[16:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi, fyrri umr.

Þáltill. KH og GGuðbj, 327. mál. --- Þskj. 404.

[16:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 470. mál. --- Þskj. 775.

[16:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Seðlabanki Íslands, 1. umr.

Frv. ÁRJ, 465. mál. --- Þskj. 767.

[17:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppsögn af hálfu atvinnurekanda, fyrri umr.

Þáltill. BH og RG, 124. mál. --- Þskj. 124.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsókn á ofbeldi gegn börnum, fyrri umr.

Þáltill. KÁ, 496. mál. --- Þskj. 806.

[17:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fæðingarorlof, 1. umr.

Frv. GGuðbj og KH, 369. mál. --- Þskj. 573.

[17:19]

[17:33]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka, 1. umr.

Frv. JóhS og ÖS, 79. mál. --- Þskj. 79.

[17:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannavarnir, 1. umr.

Frv. ÁE, 328. mál (almannavarnaráð og almannavarnanefndir). --- Þskj. 405.

[17:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Búfjárhald, forðagæsla o.fl., 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 309. mál (varsla stórgripa). --- Þskj. 369.

[17:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla á bótum til þolenda afbrota, 1. umr.

Frv. KH og GGuðbj, 435. mál. --- Þskj. 733.

[18:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 383. mál. --- Þskj. 652.

[18:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:27]

Útbýting þingskjals:


Málefni aldraðra, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 211. mál (samtök aldraðra). --- Þskj. 233.

[18:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útflutningur á íslenskri dægurlagatónlist, fyrri umr.

Þáltill. MagnM, 505. mál. --- Þskj. 817.

[18:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fornleifauppgröftur í Skálholti, fyrri umr.

Þáltill. KÁ, 515. mál. --- Þskj. 829.

[18:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 76. mál. --- Þskj. 76.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÞHS og ÁRJ, 301. mál (slys). --- Þskj. 361.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 1. umr.

Frv. GE, 303. mál (grásleppa sem meðafli). --- Þskj. 363.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Leikskólar, 1. umr.

Frv. ÞHS o.fl., 360. mál. --- Þskj. 496.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Frv. ÁE o.fl., 380. mál. --- Þskj. 649.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. GE, 487. mál (lágmark lífeyrisgreiðslna). --- Þskj. 797.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1., 40., 44., 45., 51., 55., 60., 61., 63. og 66. mál.

Fundi slitið kl. 19:00.

---------------