Fundargerð 123. þingi, 79. fundi, boðaður 1999-03-06 10:30, stóð 10:30:12 til 16:46:33 gert 6 17:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

79. FUNDUR

laugardaginn 6. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:34]

Forseti las bréf þess efnis að Elín R. Líndal tæki sæti Páls Péturssonar, 1. þm. Norðurl. v.


Afsal þingmennsku.

[10:35]

Svavar Gestsson tilkynnti að hann hefði ritað forseta bréf þar sem hann afsalar sér þingmennsku.


Vopnalög, 3. umr.

Frv. allshn., 562. mál (íþróttaskotvopn). --- Þskj. 909.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áfengislög, 3. umr.

Frv. allshn., 561. mál (leyfisgjöld). --- Þskj. 908, brtt. 1000.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála, 2. umr.

Stjfrv., 354. mál (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.). --- Þskj. 482, nál. 969, brtt. 970.

[10:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, 2. umr.

Frv. BH o.fl., 311. mál (ráðningartími héraðspresta). --- Þskj. 372, nál. 1007.

[10:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skaðabótalög, 2. umr.

Stjfrv., 183. mál (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.). --- Þskj. 199, nál. 971 og 972, brtt. 973, 974 og 975.

[10:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, 2. umr.

Stjfrv., 135. mál. --- Þskj. 135, nál. 922, brtt. 923.

[12:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfasjóðir, 3. umr.

Stjfrv., 224. mál (innlendir sjóðir). --- Þskj. 931, brtt. 991.

[12:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlitsstarfsemi á vegum hins opinbera, 2. umr.

Stjfrv., 199. mál. --- Þskj. 217, nál. 989, brtt. 990.

[12:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brunatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 388. mál (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.). --- Þskj. 659, nál. 996, brtt. 997.

[12:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífeyrissjóður sjómanna, 2. umr.

Stjfrv., 324. mál (heildarlög). --- Þskj. 391, nál. 998, brtt. 999.

[12:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Alþjóðleg viðskiptafélög, 2. umr.

Stjfrv., 414. mál. --- Þskj. 687, nál. 907 og 918, brtt. 919.

[12:53]

Umræðu frestað.


Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 495, nál. 920.

[12:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir gegn peningaþvætti, 2. umr.

Stjfrv., 226. mál (gjaldsvið o.fl.). --- Þskj. 253, nál. 1001, brtt. 1002.

[12:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:00]


Miðlun upplýsinga og samráð við starfsmenn á Evrópska efnahagssvæðinu, 2. umr.

Stjfrv., 184. mál. --- Þskj. 200, nál. 967, brtt. 968.

[13:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tilkynningarskylda íslenskra skipa, 2. umr.

Stjfrv., 260. mál (sjálfvirkt kerfi). --- Þskj. 298, nál. 992, brtt. 993.

[13:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Leigubifreiðar, 2. umr.

Stjfrv., 281. mál (skilyrði til aksturs). --- Þskj. 329, nál. 994, brtt. 995.

[13:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu, síðari umr.

Þáltill. ÓÖH o.fl., 341. mál. --- Þskj. 437, nál. 952.

[13:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ríkisreikningur 1997, 2. umr.

Stjfrv., 152. mál. --- Þskj. 152, nál. 1004.

[13:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[13:58]

Útbýting þingskjala:


Alþjóðleg viðskiptafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 414. mál. --- Þskj. 687, nál. 907 og 918, brtt. 919.

[13:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 344. mál (grásleppuveiðar). --- Þskj. 444, nál. 1003.

[14:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:43]

Útbýting þingskjals:


Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar, síðari umr.

Þáltill. SJS o.fl., 9. mál. --- Þskj. 9, nál. 888 og 936.

[14:43]

[15:56]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkulög, 2. umr.

Stjfrv., 543. mál (eignarhlutur Rafmagnsveitu ríkisins í félögum). --- Þskj. 868, nál. 1006.

[16:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkusjóður, 2. umr.

Stjfrv., 225. mál. --- Þskj. 252, nál. 1011, brtt. 1012.

[16:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 7., 23. og 25. mál.

Fundi slitið kl. 16:46.

---------------