Fundargerð 123. þingi, 84. fundi, boðaður 1999-03-10 23:59, stóð 20:31:25 til 04:12:45 gert 11 9:54
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

84. FUNDUR

miðvikudaginn 10. mars,

að loknum 83. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[20:32]


Athugasemdir um störf þingsins.

Umræður um sjávarútvegsmál.

[20:34]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Alþjóðleg viðskiptafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 414. mál. --- Þskj. 1033, brtt. 1040.

[20:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1167).


Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 359. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 495.

[20:51]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1168).


Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi, frh. síðari umr.

Þáltill. KH og GGuðbj, 327. mál. --- Þskj. 404, nál. 1103.

[20:52]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1169).


Aukatekjur ríkissjóðs, 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 590. mál. --- Þskj. 986.

Enginn tók til máls.

[20:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1170).


Útflutningsráð Íslands, 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 591. mál. --- Þskj. 987.

Enginn tók til máls.

[20:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1171).


Landsvirkjun, 3. umr.

Frv. iðnn., 592. mál. --- Þskj. 1005.

Enginn tók til máls.

[20:55]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1172).


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allshn., 593. mál. --- Þskj. 1008.

Enginn tók til máls.

[20:55]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1173).


Lögskráning sjómanna, 3. umr.

Frv. samgn., 594. mál. --- Þskj. 1014.

Enginn tók til máls.

[20:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1174).


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 3. umr.

Stjfrv., 223. mál (vöruþróunar- og markaðsdeild). --- Þskj. 1119.

Enginn tók til máls.

[20:57]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1175).


Búnaðarfræðsla, 3. umr.

Stjfrv., 546. mál (heildarlög). --- Þskj. 1129.

Enginn tók til máls.

[20:58]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1176).


Raforkuver, 3. umr.

Stjfrv., 471. mál (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). --- Þskj. 1130, brtt. 1125.

[21:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífeyrissjóður sjómanna, 3. umr.

Stjfrv., 324. mál (heildarlög). --- Þskj. 1032, brtt. 1117.

[21:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 2. umr.

Frv. GHall o.fl., 252. mál (peningavinningar). --- Þskj. 285, nál. 1096.

[21:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, 2. umr.

Frv. GHall o.fl., 253. mál (peningavinningar). --- Þskj. 286, nál. 1096.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun vestnorræns menningarsjóðs, síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 197. mál. --- Þskj. 214, nál. 1108.

[21:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda, síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 196. mál. --- Þskj. 213, nál. 1106.

[21:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum, síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 195. mál. --- Þskj. 212, nál. 1107.

[21:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra, síðari umr.

Þáltill. SvG, 5. mál. --- Þskj. 5, nál. 1137.

[21:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vinnuumhverfi sjómanna, síðari umr.

Þáltill. GHall o.fl., 81. mál. --- Þskj. 81, nál. 1131.

[21:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (örorkumat). --- Þskj. 834, nál. 1054, brtt. 1055.

[21:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, 2. umr.

Stjfrv., 521. mál (úrskurðarnefnd o.fl.). --- Þskj. 835, nál. 1056 og 1084, brtt. 1057 og 1085.

[22:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jarðalög, 2. umr.

Stjfrv., 547. mál (fulltrúar í jarðanefndir). --- Þskj. 872, nál. 1086.

[23:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landshlutabundin skógræktarverkefni, 2. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 791, nál. 1092, brtt. 1093.

[23:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður landbúnaðarins, 1. umr.

Frv. landbn., 607. mál (aðsetur). --- Þskj. 1133.

[23:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni fatlaðra, 2. umr.

Stjfrv., 564. mál (starfsmenn svæðisskrifstofu). --- Þskj. 924, nál. 1095 og 1097.

[23:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 2. umr.

Stjfrv., 585. mál. --- Þskj. 978, nál. 1104 og 1139.

Umræðu frestað.


Háskóli Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 509. mál (heildarlög). --- Þskj. 821, nál. 1109, brtt. 1110.

[23:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 585. mál. --- Þskj. 978, nál. 1104 og 1139.

[00:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulags- og byggingarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 352. mál (skipulag miðhálendisins). --- Þskj. 475, nál. 1059 og 1091, brtt. 1060 og 1094.

[01:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Undirritun Kyoto-bókunarinnar, síðari umr.

Þáltill. ÁE o.fl., 41. mál. --- Þskj. 41, nál. 1134, 1135 og 1177.

[01:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Framhald þingfundar.

[02:34]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Náttúruvernd, 2. umr.

Stjfrv., 528. mál (heildarlög). --- Þskj. 848, nál. 1111, brtt. 1112.

[02:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Framhald þingfundar.

[03:24]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 2. umr.

Stjfrv., 526. mál (gjaldskrá sveitarfélaga). --- Þskj. 846, nál. 1118 og 1138.

[03:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar, frh. síðari umr.

Þáltill. ArnbS og EgJ, 356. mál. --- Þskj. 488, nál. 1046.

[03:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 27. og 28. mál.

Fundi slitið kl. 04:12.

---------------