Ferill 205. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 518  —  205. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 60/1992, um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, ásamt síðari breytingum.

Frá umhverfisnefnd.     1.      Við 2. gr. 1. málsl. 2. efnismgr. orðist svo: Forstjóri fer með stjórn stofnunarinnar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri hennar. Þá mótar hann stefnu hennar í samráði við forstöðumenn setra.
     2.      Við 3. gr. Við bætist nýr málsliður sem orðist svo: Við mat á verndargildi skal Náttúrufræðistofnun hafa samráð við Náttúruvernd ríkisins.
     3.      Við 6. gr. Greinin orðist svo:
             Við 4. mgr. 15. gr. laganna bætist nýr málsliður sem orðast svo: Sama á við um örverur sem eiga uppruna sinn á jarðhitasvæðum og erfðaefni þeirra.