Útbýting 125. þingi, 58. fundi 2000-02-08 13:32:48, gert 9 10:0

Breyting á áfengiskaupaaldri, 323. mál, fsp. JóhS, þskj. 573.

Hætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbraut, 320. mál, þáltill. HjÁ o.fl., þskj. 570.

Höfundalög, 325. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 575.

Innherjaviðskipti, 318. mál, fsp. EKG, þskj. 568.

Notkun íslenska skjaldarmerkisins, 314. mál, fsp. GHall, þskj. 564.

Notkun þjóðfánans, 315. mál, fsp. GHall, þskj. 565.

Póstburður, 324. mál, fsp. JB, þskj. 574.

Skylduskil til safna, 326. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 576.

Starfsemi öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila, 319. mál, fsp. GuðjG, þskj. 569.

Upplýsingamiðlun EFTA til væntanlegra ESB-landa, 316. mál, fsp. ÖS, þskj. 566.

Varðveisla sjaldgæfra hrossalita, 317. mál, fsp. ÖS, þskj. 567.

Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, 321. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 571.