Fjarvistarleyfi 125. þingi, 90. fundi 05., gert 6 8:7

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Gísli S. Einarsson, 5. þm. Vesturl.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Halldór Blöndal, 1. þm. Norðurl. e.,

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Steingrímur J. Sigfússon, 3. þm. Norðurl. e.,

Sturla Böðvarsson samgrh.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.,

Valgerður Sverrisdóttir viðskrh.,

Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykv.