Fjarvistarleyfi 125. þingi, 98. fundi 12., gert 13 9:56

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Ásta R. Jóhannesdóttir, 15. þm. Reykv.,

Halldór Ásgrímsson utanrrh.,

Ísólfur Gylfi Pálmason, 5. þm. Suðurl.,

Jóhanna Sigurðardóttir, 5. þm. Reykv.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Páll Pétursson félmrh.,

Þórunn Sveinbjarnardóttir, 12. þm. Reykn.,

Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykv.